Browsing: Nghiên cứu

Ăn cơm Chánh niệm
By

Ăn cơm cũng là một phép thực tập rất sâu sắc. Trong khi ăn ta phải thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại để…

1 2